Hoogbegaafden

Het Spectrum wil passend en uitdagend onderwijs organiseren voor intelligente en begaafde leerlingen voor haar acht scholen.

1. Begaafde en intelligente leerlingen worden systematisch gesignaleerd.

  • Op basis van signalen van ouders, leerlingen en leraren en vanuit VVE.
  • Alle leraren kennen de kenmerken en behoeftes van begaafde en intelligente leerlingen en zijn verantwoordelijk voor passende begeleiding.
  • De ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd.
  • Er wordt gestreefd naar een doorlopende signalerings- en begeleidingslijn: Signalering begint bij de intake vanuit de peuterspeelzaal en loopt door tot overdracht in het VO.
  • Aan het eind van de projectperiode is de signaleringswijze geëvalueerd met leraren, ouders en leerlingen, VVE en VO en vastgelegd in de schoolplannen.

2. Er is een doorgaande lijn voor het versnellen en/of compacten van taal -en rekenonderwijs, voor doelgroepleerlingen van groep 1 - 8.

3. Leerkrachten leren om een uitdagende leeromgeving voor deze doelgroep te maken, van een pittig niveau, waar kinderen worden uitgedaagd ook op 'hun tenen te lopen'.

Opmerking: Bij de leerlijnen die ontwikkeld worden, wordt expliciet gedacht aan een brede en verdiepte invulling, dwz naast de voor de hand liggende technisch/wiskundige inhoud is er ook aandacht voor geschiedenis (bijvoorbeeld weergoden in de oudheid), taalontwikkeling (verslaggeving, maar ook gedichten schrijven), ICT-toepassingen (webkwesties, website bouwen, game-making), enzovoorts.

4. Zorgen voor adequate ondersteuning voor de disharmonisch begaafde (of intelligente) leerling, bijvoorbeeld door het (bovenschools) organiseren van trainingen sociale vaardigheden.

5. De meeste scholen binnen Spectrum werken met 'meerwerk'-groep waarvoor iedere school een eigen passende naam heeft. In deze groep komen de kinderen wekelijks of tweewekelijks een aantal uren bij elkaar en krijgen ze les op een aangepast niveau.

6. Er wordt gewerkt met drie bovenschoolse Prismagroepen. 
Vanuit Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs worden hoogbegaafde kinderen geselecteerd die voor een bepaalde periode zeer uitdagende lessen krijgen van gespecialiseerde leerkrachten. De lessen worden gegeven op CBS Boterdorp omdat die school het meest centraal ligt tussen alle Spectrumscholen. Het gaat om één dagdeel per week. Het gaat om een pilot, aan het einde van het jaar wordt beslist of de Prismaklassen voorzien in een behoefte. Ook op deze wijze geeft Spectrum invulling aan Passend Onderwijs.