Medezeggenschap

onderwijs maak je samen

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In deze raden zitten zowel ouders als personeelsleden. Iedere school heeft ook een ouder of een personeelslid  afgevaardigd voor zitten in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Iemand kan zowel zitting hebben in de MR als de GMR, dit is geen verplichting!
De GMR bestaat uit acht leden, vier ouders en vier personeelsleden.

Voor zowel de MR als de GMR zijn reglementen opgesteld, waarin de bevoegdheden staan vermeld. In het kort komt het erop neer, dat de school MR'en zich bezig houden met zaken van de betreffende scholen, terwijl de GMR zich buigt over beleidsnotities, regelingen e.d. die voor alle scholen gelden.


Basisreglement MR (pdf)