College van Bestuur / Raad van Toezicht


Taken College van Bestuur
Het College van Bestuur treedt namens de stichting op als werkgever van de medewerkers binnen de stichting. Het College van Bestuur is belast met de hiërarchische leiding binnen de stichting. De primaire taak van het College van Bestuur ligt op (het zorgdragen voor) het voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, evalueren en toezien op de uitvoering van het beleid binnen de stichting.

Daarnaast is het College van Bestuur belast met:

  • aanstelling, de beoordeling en het ontslag van de directeuren en (de leiding van) het stafbureau;

  • de verdeling van budgetten;

  • de stroomlijning van processen (informatievoorziening (checks & balances), communicatie, besluitvorming, medezeggenschap).

  • de algehele coördinatie van de beleidsontwikkeling op de diverse beleidsterreinen;

  • de afstemming tussen directies en een spiegel zijn voor de directies;

  • het overleg met de GMR en het DGO/bonden;

  • de dialoog met de samenleving;

  • het leveren van ondersteuning aan scholen op onder andere de terreinen: onderwijs, personeel, administratie, financiën, huisvesting en ICT via het stafbureau.

Toezicht op functioneren
Aangezien het College van Bestuur handelt als bevoegd gezag betekent dit dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk is en volgens de onderwijswetten aangesproken kan worden op de resultaten van de organisatie. De verantwoording naar de Raad van Toezicht maakt een belangrijk onderdeel uit van de verantwoordingstaak van het College van Bestuur. De relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is geregeld in het bestuursstatuut

Het eenhoofdig College van Bestuur wordt gevormd door: 

o Dhr. A.J. van Zanten MES, voorzitter. E-mailadres: ajvanzanten@spectrum-spco.nl
 

Raad van Toezicht
Spectrum-SPCO heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting bestuurde scholen. De Raad staat het College van Bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar bestuurde scholen. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad zijn transparantie en onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen. In de samenstelling is sprake van voldoende kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk vlak.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: